عنوان هزینه
درگاه غیرمستقیم 1 درصد
درگاه مستقیم 1 درصد
درگاه اختصاصی 2 درصد
انتقال وجه داخلی رایگان
کارمزد: 0 ریال